Sõnamisest

 

   Sõna selle väljaütlejale on ütleja sisetunde määratlemine (s), selle väljapaiskamine (õ), teistele edastamine (n) ja lõpuks teistesse sisestamine (a).  Sõnade abil edastatakse teistele oma mõttepilte ehk teisiti öeldes on sõnade kasutamine üks nägemuste edastamise mooduseid. Kui nägemus või nähtu on teie jaoks enneolematu, siis ütlete, et seda ei saa või ei oska sõnadega kirjeldada. Kuna naised elavad info paljususes, siis on neil muljete väljendamiseks vajalik vähemalt 3000 sõna päevas, meestel vaid 300.

   Hääle tekitamiseks kasutab inimene oma hingejõudu. See jõud kandub helilainete vahendusel läbi mateeria ja neeldub  neis objektides või isikutes, kes selle teele ette jäävad. Neeldunud info tekitab nendes, kes selle said, muutuse, pannes need omakorda samas taktis/sageduses võnkuma. Võnked kanduvad edasi objektilt objektile, täites kogu eetri teilt tulnud infoga. Ülitundlikud inimesed on suutelised selle info, mida edastasite, suvalisest ruumipunktist kinni püüdma. Mida vihasemalt või jõulisemalt oma sõna välja ütlete/röögite, seda võimsamalt teie info kohale jõuab.

   Iga täht elab omas ruumis, mille sees ja ümber toimub elutegevus. Tähe hääldamisel luuakse läbi võnke side selle tähega. Peale seda on võimalik sellesse tähte kas siis sisestada infot või sealt infot saada. Kuna sõna koosneb erinevatest tähtedest, siis luuakse samaaegne side sõnas olevatele tähemärkidele vastavate täheruumidega ja seal elavate tegelastega.   

   Sõnamine on teise isiku oma mõttepiltidesse vangistamine või hävitamine, kasutades selleks inimese hingeenergiast toituvate isikute abi. Sisuliselt on see kättemaks teile liiga teinud inimesele. Oma kättemaksu ehk olukorra tasakaalustamise või enda kasuks pööramise ihas lööte te alguses teise inimese kaitsekesta oma vihapurskega augu ja seejärel kutsute läbi tekitatud augu teise sisse hävituspataljoni laastamistööd tegema. Asi toimib suurepäraselt, sest vampiirid, kollid ja muud hingeta olevused ei ole iseseisvalt suutelised inimese kaitsekesta läbima. Nende jaoks on inimesse löödud auk kutse pidusöögile. Olenevalt sõnamises kasutatud tähtede kombinatsioonist saavad tulla need isikud, kelle jaoks eelnevalt sõna hääldamisel tekkinud vibratsioonilainega ühendus loodi.

   Mida täpsemalt kattub sõna moodustavate tähtede energeetika kujutluspildile, mida selle sõnaga kirjeldasite, seda võimsam on selle sõna toime. Näiteks hajub suvaline haigus siis, kui te sõnate teda tema tegeliku energeetilise nimega. Seda saate teha alles siis, kui te olete taibanud haiguse olemust, kui te õpite temaga suhtlema, teda läbi nägema. Läbinägemine on asja kõigi koostisosade mõistmine, selle nägemine ühtse tervikuna, selle taga oleva süsteemi ehk   algmõtte mõistmine.

   Kujutluspiltide algmudeleid võiks nimetada kosmiliseks geomeetriaks ehk põhisüsteemideks. Kolmemõõtmelise ehk ruumilise mõtlemise algidee on meeste jaoks püramiid ja naiste jaoks kera. Sirgjoonelise (kahemõõtmelise) mõtlemise ehk otsetee leidmisega tegeleb vasak ajupoolkera, ruumilise mõtlemisega aga parem ajupoolkera.

   Mõtlemine on erinevate kujutluspiltide  ühte terviksüsteemi sobitamine. Isiku jaoks uut mõttemudelit ehk uut terviksüsteemi nimetatakse ideeks.

   Varjatud ideed nimetatakse tagamõtteks. Seda kasutatakse sõnamise eriliikide puhul, milleks on maagia, manamine, needmine, tagarääkimine, soovimine, solvamine, unistamine jne.

   Kosmilise geomeetria enda huvides ärakasutamist nimetatakse maagiaks. Näitena võtame õigeusu kiriku sibulakujulised kuplid. Nende kuplite kaudu varastati inimeste toodetud rõõmu - ja naudinguenergiat ning jagati seda süsteemis olevatele isikutele kui jumala rõõmu. Siit ka põhjus, miks enamik inimesi, kes süsteemi nõudmistele alla ei kirjutanud, oma tegutsemisest rõõmu ei tundnud.  Sibula kuju on koopia inimese südame all olevast elutulest.

   Elutuli on süsteem, mille kaudu inimene saab sisemise tuleenergia ehk tegutsemise jõu. Mida intensiivsem see tuli on, seda nauditavam ja rõõmuküllasem on inimese elu. Inimese tegutsemine on loomingus osalemine. Suvalises tegutsemises teeb inimene alati midagi teistmoodi, kui ta varem tegi. Seda nimetatakse uudsuseks. Alumise taeva ülesanne on lõppsaadusest eraldada uudsus ja kanaliseerida see ülemisse taevasse kõigile kasutamiseks. Ülejäänu kuulub põletamisele inimese kui looja elutule kaudu. Siit ka järeldus: mida intensiivsemalt inimene elus osaleb, seda intensiivsem on tema isiklik elutuli ehk seda elujõulisem ta on. Mida rohkem on inimese tegutsemises uudsust ja mida harmoonilisem see on, seda rohkem saab ta oma loomingust tagasisidena rõõmu/naudingut, seda ülevam ta on.

   Kui inimene vaatleb mingit kujundit, siis häälestab ta ennast tahtmatult enda sees olevale samasuguse süsteemi võnketasandile. Seda teadmist on orjandussüsteem alatult ära kasutanud, ehitades sellele süsteemile juurde energiavarguse süsteeme. Miks kuulub venelaste viinavõtmise juurde sibul? Kui palju on Venemaal kirikuid, mida ehivad sibulakujulised kuplid?

 

   Kujundeid kasutatakse laialdaselt organisatsioonide lippudel ja logodel. Vaatleme näitena laialdaselt tuntud sõjalise organisatsiooni NATO lipu sümboolikat. Inimese aju kui pilditöötlemise ja nägemuste tõlgendamise arvuti häälestab ennast inimese alateadvuses ehk süvamälus olevatele sarnastele kujunditele/piltidele. Kui häälestumine ehk õige info võnketasandi leidmine õnnestub, tekib inimesel tunne (süda saab äratundmise signaali). See signaal annab ajule märku, et edasiseks analüüsiks vajalik taustsüsteem on leitud.

 

 


 Joonestades lipul oleva tähe kolmemõõtmelisena ehk ruumilisena, näeme, et see täht koosneb kahest ajakristallist. Ajakristall tekib siis, kui kaks sarnast püramiidi põhjapidi kokku sobitada.   

   Mõõtes NATO logol sisalduva püramiidi vastastahkude omavahelist nurka, saame 18° (maagias  on selleks arvuks saatanlik 666 ehk 6+6+6=18). Vaadeldes numbri 6 graafikat samas süsteemis, nagu tähti vaatlesime, märkame, et energiapaun asetseb hinge ja mateeriavahelisel alal. Teisiti väljendudes on arvu 6 puhul tegemist materiaalse energiakogumiga, sisaldades maagiaks vajalikku magnetismi ehk maa jõudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kui maag ehk energiate suunaja asetab riigi lipul oleva tähe sisse, allub see riik nii kaua maagi tahtele, kuni keegi teine maagi poolt loodud peenmateriaalset struktuuri ei muuda või ei lammuta.

   Vaatleme, kuidas toimub kristallis energiate suunamine. Igast ilmakaarest tuleb sellele ilmakaarele vastav energia ehk info. Kristalli tahku läbides muutub info levimissuund vastavalt selle teele jääva tasapinna kaldenurgale. Info, läbides antud lipul kirjeldatavat tähte, jätab läbimata selle tähe sees asuva väiksema tähekujulise ruumiosa. Selle nipiga jäetakse selles süsteemis olevad tegelased ilma väljast tulevast infost.


    Samuti ei saa selle tähe sees olev info edastaja saata välja infot mujalt, kui ainult tähe tippudest. Sõjaväehierarhias on see süsteem vajalik selleks, et alluv ei saaks omi mõtteid mõlgutada (pole infot, pole probleemi), et ta ei saaks talle antud käsku vaidlustada.

 

   Sõnad siirus ja Sirius on sarnase kõlaga. Eetikaprogrammide koostamine inimese sisekosmose tarbeks on toimunud tähel Sirius B, samas, kui inimkonna põhiorjastajate elukeskkonnaks ja tugibaasiks on olnud Sirius A. Eestlased on nimetanud oma sisemist ausust ehk sisemist eetikat järgivat inimest siiraks.

   Sirius A esindajad planeedil Maa on juudid. Sama algustüvega on ka jumal, juht, juveel ja jube juhm. Teadaolevalt on planeedi juhtkohad juutide käes, samamoodi on ka juveeliäri juutide kontrolli all. Kuidas on see võimalik?

    Umbes 1,7 miljardit aastat tagasi andis Looja oma meeskonnale korralduse koostada inimene. Inimese baasiks ehk tugiskeletiks oli määratud ahv kui loomsete hingekehastuste tipp (8 400 000 loomset kehastust). Ahvi elukogemustele liideti juurde seitsme tolle aja kosmiliste tipprasside parimad omadused – sellest ka inimese kehasüsteemi seitse energiakeskust ehk tšakrat. Selle loomisakti meeskonda kuulus ka Siriuse esindus, kes salaja sisestas inimese sisekosmose süsteemi ehk keha kui arvuti põhituuma oma kontrollprogrammi. Sisuliselt oli tegemist Looja reetmisega. Kuna programm oli sisestatud inimese algtuuma, siis on ka loogiline, et selline reetmine alles mõni aasta tagasi välja tuli. Selle aasta alguses tühistati Siriuse ülemvõim kõige olemasoleva suhtes. Planeedil Maa tähendab see orjandussüsteemi paratamatut ja tagasipöördumatut lagunemist.


   Mateeria on illusioon, mis luuakse kosmilise teadvuse ümber paigutatud maatriksiga. Maatriksi algelemendiks on püramiid. Püramiidid, paigutatuna nii, nagu joonisel näidatud, moodustavad tasapinnalise kristallvöö. Kasutades ruumikõverdust, painutatakse vöö ümber mõttelise kera. Tulemuseks on mateeria loomise maatriks. Väljaspool maatriksit illusioon mateeriast puudub ehk teisiti öeldes valitseb seal tühjus.

   Selleks et Maad väliste kolonisaatorite eest kaitsta, ehitasid sinisilmsete rassi esindajad kuldlõikeliste püramiidide võrgustiku. Püramiidi plokid lõigati välja laseritaolise seadmega ja nende paigaldamiseks kasutati antigravitatsiooni. Tööde kiirus oli hämmastav, sest keskeltläbi kulus ühe ploki valmistamiseks ja paigaldamiseks umbes 50 sekundit.  Hiljem allutasid reptiilid püramiidid oma kontrolli alla, kuigi kõiki „võtmeid” ehk toimesaladusi nad kätte ei saanud. Üks püramiidisüsteemi 4-st valdajast ehk „omanik” on olnud Siriuse süsteem.

   Juudid kui Siriuse täideviiv/kontrolliv esindus inimeste näol on „varustatud” teistsuguse eetikaprogrammiga kui tavainimesed. Selle programmi kaitse on seotud vereliinide kaudu. Nende vere geeniahelasse on tehtud muudatus selleks, et nad omaksid teiste rasside suhtes ülemvõimu. Juutide kõrgseltskond on nimetatud kuningateks. Siriuse masstööriistaks planeedil Maa on need rahvad, kes kummardavad draakonit (reptiili).

   Ülemvõim materiaalsel tasandil kindlustamiseks oli vaja luua rahasüsteem, mida saab anonüümselt kasutada ja mille kaudu on võimalik anonüümselt protsente võtta. Rahasüsteemi kindlustamiseks oli vaja luua sellele võimas tagatis kulla näol. Selleks et kuld inimestelt mõistuse rööviks ehk inimest valitseks, oli vaja kulda niimoodi energeetiliselt töödelda, et inimpsüühika sellele vastu ei suudaks seista.

   Omades teadmisi kosmilisest geomeetriast ja filosoofiast, leiti suhteliselt lihtne nipp kulla „programmeerimiseks”. Element kuld koosneb energeetilisel tasandil kahest ristuvat energiakanalist, millede ristumiskohal on geomeetriline kuup.

 

 

 

 


   Selle kuubi sisse paigutati maatriksist „laenatud” püramiidid nii, et püramiidide põhjad kattuksid kuubi tahkudega. Moodustatud süsteemis tekib kuubi keskele „värav”, mille kaudu on võimalik  inimeselt, kes kullaga tegeleb, energia ära pätsata ja seejärel valitsejatele allutada.


  Kuld, kuningas ja kuningvesi on ühise tüvega. See annab mõista, et ainukesed isikud, kes kulda valitsevad, on kuningad (kuningvesi ainukese kulla lahustajana vihjab sellele, et vaid kuninga võim suudab kullale vee peale tõmmata).

 

 

   Vaadeldes inimese ehitust, siis III tšakra ehk võim (värvus kollane nagu kullalgi) on aste kõrgem II-st tšakrast, mille nimetuseks on seks ja raha. Raha valitsemiseks on vajalik kinnisest süsteemist väljaspool olla. Tuntud kinnine süsteem energeetikas on ring ehk sõrmus.

    Inimese seksuaalelundid asetsevad II tšakra mõjupiirkonnas. Kuna Siriuse seltskonnal oli ligipääs inimese sisekosmosesse, siis sisestati sellesse rahavoolu kontrolli programm kinnise ringi näol. See süsteem „kinnitati” mehe suguti eesnaha sisse. Selleks et raha valitseda, on vajalik kontrollsüsteem eemaldada. Siit ka tegelik põhjus, miks juudid eesnaha eemaldavad (kui juudi perre sünnib poisslaps, siis tulevad sellele tähtsale rituaalile kokku kõik sugulased suvalisest maailma punktist). Kaitse, et teised rahvused sama ei teeks, põhineb sisemisel eetikal (mille koostamine oli volitatud Siriusele). Vaevalt, et ükski „normaalne” inimene oma lapsele noaga suguti kallale läheb.

 

   Sõnamise ehk mõistuse programmeerimise üheks erivormiks on vanne. Vandumine ja vangla on sama tüvega. Kui vaadelda vanglat energeetilisel tasandil, siis näitab ta ennast kuubina ehk kastina. Vaadeldes seda kuupi hoolikamalt, on näha üllatav sarnasus kulla tuumaga, mille sisse on ehitatud kuuest püramiidist koosnev süsteem. Sellest momendist, kui inimene annab ametivande, tehakse tast  süsteemi hammasratas. Seda hammasratast on nimetatud ametnikuks. Süsteemi hammasrataste kogumikku võib vaadelda kui mehaanilist kella, kus iga ratas peab pöörlema selles rütmis, mille süsteemi autor on ette kirjutanud. Kui ratas üritab iseseisvalt seisma jääda, avaldavad teised selles süsteemis olevad rattad talle jõudu. Kui ratas seda jõudu eirab, purunevad tema hambad või siis naaberratta hambad. Kui ta üritab üle võlli lasta, puruneb tema telg ehk võll. Süsteemi omanikul ei jää muud üle, kui mehhanismis olev hammasratas välja vahetada. Kui süsteemi satub võõrkeha näiteks liivaterana kella hammasrataste vahel, jääb süsteem tervikuna seisma. Kirjutage sõnaliited ametnikuks ja omanikuks lahku ja tunnetage, kas teie jaoks muutus nende mõistete taga olev sisu.

   Võtame vaatluse alla näiteks ligi sajandi kestnud vande, mille katkestas sotsialistlik süsteem ja mida tahetakse nüüd uuesti käiku lasta Tartu Ülikoolis.

 

Tartu Ülikooli arstiteaduse doktori vanne 1846-1939a.

 

   Sügava tänutundega vastu võttes teaduselt minule antud arstiteaduse doktori õigused ja täies ulatuses tundes selle seisusega kaasaskäivate kohustuste tähtsust, tõotan ja vannun kogu eluaja puhtana hoida selle seisuse au, millesse praegu astun.

  

   Tõotan aidata oma parema teadmise järele minu oskust tarvitavaid abiotsijaid; pühaks pidada minule avaldatud perekonnasaladusi ja mitte kurjasti tarvitada minule näidatud usaldust.

  

   Tõotan järjest edasi töötada arstiteaduse alal ja kõigest jõust kaasa aidata selle õitsele viimiseks,  teatades teaduseilmale kõik oma leiud.

  

   Tõotan mitte valmistada ega edasi toimetada salaarstimisvahendeid.

  

   Tõotan õiglane olla oma ametivendade vastu ja mitte haavata nende isikut; sel korral aga, kui seda nõuab haige kasu,  tõtt avaldada kõrvale kaldumata. 

  

   Tähtsamatel juhtudel tõotan nõu küsida kogenud ja suuremate teadmistega ametivendadelt, kutsutuna ise nõu andma, hinnata õiglaselt südametunnistuse järele nende teeneid ja püüdeid.

 

   Sügav tänutunne on isiku poolt antav sisejõud selle eest, mida ollakse saanud (antud vandes süsteemi nähtamatu jõuallikas).

   Seisus on hingetus süsteemis olev paigalseis ehk asja sees olev asi. Seisund on pidev valmisolek, milles istumine, lamamine ja lendamine on välistatud. Seisundis olev inimene saab vaid ümber oma telje keerelda nii nagu hammasrataski. Tiirlemisruum on piiratud naabruses olevate seisustega. Kui seisusele antakse au, siis saab selle energia endale süsteemi valitseja, kuna hingetusse süsteemi see energia salvestuda ei saa. Au puhtana hoidmine on selle energia puhastamine ümbritsevast saastast selleks, et süsteemi omanikul kõht valutama ei hakkaks.

   Tõotan aidata oma parema teadmise järele minu oskust tarvitavaid abiotsijaid; pühaks pidada minule avaldatud perekonnasaladusi ja mitte kurjasti tarvitada minule näidatud usaldust. Pühadus on täiuslikkuse puutumatus. Pühaks pidamine on katse programmeerida isikut seda süsteemi teistest konkureerivatest süsteemidest ülimuslikuks ja samas ka puutumatuks tunnistama (süsteemi ründajatele hambaid näitama). Perekonnasaladus on süsteemi siseinfo varjamine/kinnihoidmine selleks, et väljaspool süsteemi asuvad isikud seda infot kasutada ei saaks. Usalduse näitamine ei tähenda usalduse andmist. Seega üritab süsteem teid vaid peibutada ja programmeerida  mitte kurjasti tema vastu käituma (temale hea olema).

   Tõotan järjest edasi töötada arstiteaduse alal ja kõigest jõust kaasa aidata selle õitsele viimiseks,  teatades teaduseilmale kõik oma leiud.  Selle tõotuse kaudu üritab süsteem selles olijaid elu lõpuni siduda, kusjuures niimoodi, et doktor kogu oma jõu ainult sellele süsteemile pühendaks. Arstiteadus kui teadmiste süsteem ei ole elusolend ega saa õitseda, küll aga selle süsteemi omanikud, kes selle kaudu energiat pumpavad. Kui sa üritad süsteemi kogu jõust õitsele viia, siis su oma õitsengu jaoks jõud puudub. Samas puudub sul ka jõud süsteemile vastuvaidlemiseks. Kõigi leidude ehk oma siseloomingu tulemuste teatamine arstiteaduseilmale on vajalik selleks, et süsteem saaks kasutada teie loomingut teile kulusid kompenseerimata (rääkimata kasumiprotsendist).

   Tõotan mitte valmistada ega edasi toimetada salaarstimisvahendeid. See on süsteemi enesekaitse. Salaarstim ehk rahvatarkused igasuguste haiguste vastu on meditsiinisüsteemi jaoks kui kellas olev liivatera.

   Tõotan õiglane olla oma ametivendade vastu ja mitte haavata nende isikut; sel korral aga, kui seda nõuab haige kasu,  tõtt avaldada kõrvale kaldumata. Haige kasu on ennekõike süsteemi kasu. Kui haige oma hädadele leevendust ei saa, siis varem või hiljem jääb süsteem oma klientidest ilma. Isiku mittehaavamine on silma kinnipigistamine teise isiku tehtud vigade suhtes ehk valetamine (selle tõotusnipiga püütakse ära hoida süsteemi kodusõdasid, mille kahjusid tuleb kanda süsteemi omanikul) . Valetada võib vaid selle piirini, mis on süsteemile kasulik.

   Tähtsamatel juhtudel tõotan nõu küsida kogenud ja suuremate teadmistega ametivendadelt, kutsutuna ise nõu andma, hinnata õiglaselt südametunnistuse järele nende teeneid ja püüdeid. Selleks et patsient ei läheks abi saama väljaspool meditsiini, saadetakse ta uuringutele eriarsti juurde. Õiglaselt südametunnistusega kolleegide teenete hindamine on süsteemisisene hingeenergia jagamine selleks, et süsteem koos püsiks.

 

   Arstiteaduse tähtsamad leiud lähevad orjandussüsteemi tippjuhtide käsutusse. Näiteks 1720ndate aastate paiku avastati, et rõugete vastase vaktsineerimise tulemusena muteerub geen, mis kontrollib psühhoosi. Seda teavet on edukalt kasutatud massipsühhooside tekitamiseks (näiteks Hitleri fenomen).

   Meditsiinihierarhia tipus asuvad juudid. Kõik tähtsamad leiud rändavad mööda sisesüsteemi nende käsutusse, kuid arstiteaduse tudengiteni see ei jõua. Miks kirjutab juudist arst oma retsepti lõppu sic (proviisor, te lugesite ennekuulmatu ehk mitteõpitud ravimikoosluse õieti; segage see täpselt kokku nii, nagu ma retseptile kirjutasin)!

   Viimase aja massipsühhoosi üks üritusi on linnugripp. Minule tulevate andmete kohaselt on tegemist laboriviirusega, millega nakatatud toiduaineid puistatakse eri riikidesse laiali. Selle viiruse eripära on selles, et ta on nn. uinuvas olekus seni, kuni ta satub sooja organismi. Et kahtlusi rahvusvaheliselt genotsiidilt kõrvale juhtida, selleks kasutati illusiooni nakatunud lindude rändest. Kogu komejanti (surmajuhtumeid linnugrippi haigestunud inimeste näol on umbes sama palju, kui Tallinn-Tartu maanteel surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi aasta jooksul) on selleks vaja, et sundida läbi hirmukampaaniate inimesi vaktsineerima. Samas on tegemist uue tasandi vaktsiiniga, mis sisaldab satelliidi kaudu juhitavat mikrokiipi (see kiip on toodetud koostöös Hallide sõjalise grupeeringuga eesmärgiga ehitada uue tasandi globaalne mõistusekontrolli süsteem). Ürituse suurust võib aimata selle järgi, et Šveitsi ravimitööstus on tootnud juba üle kahe miljardi linnugripi vaktsiini. Kui hakkate seda kiipi mikroskoobiga otsima, satute sel juhul eksiteele, kui eeldate leidvat tänapäeva arvutitööstuses toodetava mikrokiibi sarnast kiipi. On olemas ka nn. eluskiibid/programmid, mille loomise baasiks on võetud raku kui iseseisva bioloogilise arvuti tööpõhimõtted.

   Inimese pilditöötlusprogrammi ärakasutamine inimese alateadvuse programmeerimiseks käib tunduvalt lihtsamalt, kui me arvata oskame. Vaatleme näitena USA riigivappi. Ringi ümber olev viiekordne kontuur (kuld tähistab siin võimu ja must jõudu) töötab viisnurgafilosoofia võimendina/kiirgurina. Vapi ülemises osas olev  kuusnurk sisaldab 13 valgest viisnurgast koostatud  Davidi Tähte  sinise taeva taustal. See sümboliseerib sinisilmset usku juutide ülemvõimule. Päikese kuldne sära selles sümboolikas on ümbritsetud pilvedega, et vaimset keskust väljaspoolt näha ei oleks (udu ehk aur ehk pilved on demagoogiaenergia). Eesti keeles on arvu 13 nimetatud kuraditosinaks. Uskumuste kohaselt elavat kurat maa all. Maa all ehk teiselpool maakera asub alumine taevas. Alumises taevas toimub liigse saasta põletamine ehk energiate korrastamine ülemise taeva tarbeks.


Ilmselt selle tõttu ongi eesti keeles kontrollimatu tule iseloomustamiseks olemas sõna põrgutuli. Arv 13 esineb sellel vapil 5 korda (13 viisnurka, 13 loorberilehte, 13 loorberimarja, 13 püsttriipu, 13 noolt). See sümboliseerib tulejõudu ehk sõjalist kontrolli kõigi viie kontinendi suhtes. Vertikaaltriibud (7 valget ja 6 punast - kokku 13) on ühendatud  läbi suhtumise/suhtlemise energia kotka südamesse. Samas on kotkas lohe järeltulija. Lohe omakorda on pärit Siriuselt. Linnud on hingeinfo kõrgsfääri (vaimse sfääri) vahendajad. 6 punast püsttriipu kanaliseerivad maa magnetismi Taaveti Tähe tippudesse, kindlustades selle maagilise jõulisuse. 7 valget (valge on külluseenergia) püsttriipu kanaliseerivad külluseenergiat dimensioonidevahelisest väravast arvu 7 kaudu. Arvu 7 (kui muinasjuttude lemmikut) esoteerilist tähendust saate vaadelda lisatud jooniselt.

 

 

 

 

 

 

 

Algselt üllastel eesmärkidel loodud Taaveti Tähte õpiti aja jooksul ka teistel


eesmärkidel kasutama. Kui Taaveti Täht ruumilisena lahti joonestada, märkame, et see „töötab“ ühes suunas. Tegemist on inimeste poolt toodetud energia suunamisega liitkristalli tipust teistesse dimensioonidesse (ennekõike Siriusele), kusjuures ilmakaartest tulev energia on pärsitud. Info sissepääs on võimalik vaid liitkristalli tipust. Seega valitseb see, kes on püramiidi tipus. Miks on USA rahakupüüridel püramiid ja miks on see vabamüürluse jaoks nii tähtis sümbol?

Loorber on  puhtmateriaalse täiusliku heaolu nautimise puu. Selleks et seda energiat küllaga oleks, on vaja põhimassi riigi elanikkonnast tegelikust vaimsest infovoost isoleerida. Selleks sobivad püramiidisüsteemid suurepäraselt.

   E PLURIBUS UNUM – kiri kotka noka vahel oleval lindil tähendab ladina keeles, et ühtsuses peitub jõud. Samas kui sa üksi olles oma jõudu ei rakenda ehk üksi hakkama saamist ei harjuta (loodad massidele), muutud sa üha jõuetumaks.

   Riik on naisenergia kõrgspektri materialiseerimine inimeste kaudu ja saadud energia kohalikku eetrisse paiskamise süsteem. Selleks, et seda energiat inimestelt kätte saada, on vajalikud erinevad, omavahel vastuolus olevad riigikorraldused.  Selleks, et seda energiat korraga, suurte portsudena kätte saada, on vajalikud massimõrvad. Massimõrvade ideede tööriistaks on poliitika. Selleks et poliitikute tegusid/plaane varjata, on vajalik riigiseadus, mis muuhulgas sätestab riigisaladuste vajalikkuse.  Riigisaladuste reetmine ehk riigi kodanikele avalikustamine on rängalt karistatav. Niimoodi saavad tipppoliitikud karistamatult tegutseda, olles kindlad, et nende teod tänu masside surmahirmus hoidmisele avalikuks ei tule. Selleks et poliitik saaks üldsuse jaoks kontrollimatult tegutseda, on sätestatud diplomaatiline puutumatus.

   Poliitilist varjupaika pakutakse sel juhul, kui see on riigile kasulik. Näiteks  massimõrvarit, kes on korraldanud mõrvad selles riigis, mis oli varju andvale riigile ebasõbralik, suure tõenäosusega välja ei anta.

   Riikide loomise idee on pärit alumise taeva seltskonnalt võimu koondamise eesmärgil.  Sellega liitusid Siriuse, Hallide, Arkturuse ja Teise Looja grupeeringud. Kuna inimene on oma ülivõimsa mõttelaenguga suhteliselt uus nähtus kosmoseruumis, siis vanemate kosmiliste rasside hirm oma positsioonist ilma jääda sünnitas inimkonna orjastamise idee. Tänase seisuga on 99,7% inimestest vaimselt manipuleeritud ja seega ohvrirollis.

   Riikide piiride lagunemine ehk nende mõttetuse tunnistamine saab ennustuste kohaselt hoo sisse aastaks 2012.

 

 

 

 

 

Kirjutatud aprillist 2005 aprillini 2006