Sõnamisest - Tähtedest

 

   Paljudes usundites öeldakse, et alguses oli sõna. Väidan, et enne on tähed, siis alles sõnad.  Eesti keel on selles suhtes põnev, et taevast võetud tähtede energia on kirjatähtedena suhteliselt lihtsasti lahtimõtestatav. Kui asjasse süveneda, avaneb selle kaudu kõiksuse süsteemsuse mõistmise üks variantidest. Miks ütleb eestlane: „Pane tähele!“?

   Vaatlesin kord oma maist kehastust, mis oli 6000 aastat tagasi. Olukord oli selline, et hõimudevahelises sõjas olid kõik minu hõimukaaslased tapetud ja ma tegelesin momendil suure kivi juures leinamisega. Sõnu sellel hõimul veel ei olnud, olid vaid am, em, om, um ja õm. Mäletan ürgjõu taolist tunnet, mis mind täitis nende silpide mõmisemisel.

   Mateerias ehk paratamatus sõltuvuses olemises on tähtis nii vertikaalne kui ka rõhtsuunaline magnetism. Vertikaalsuunaline magnetism väljendub taeva, horisondi ja maana. Sama asja teisel tasandil vaadeldes seostame seda vaimu, hinge ja kehaga. Teisiti öeldes on hing taeva ja maa kokkupuutevöönd ehk emotsioonide elamisruum. Emotsioon ehk tundevirvendus  (mullide ja vahuni välja) tekib erinevate arusaamade kokkupõrkel ja segunemisel.

    Kirjatähtede tõlgendust võib vaadelda taustsüsteemis, kus on olemas taevas, hing ja maa. Selleks jagame tähe püstsihis kolmeks osaks ja vaatleme, mismoodi me seda tähte kirjutame. Spontaanne ehk mõtlematu tegu (liigutus) tuleb meie alateadvuse kaudu ja on täpselt selline, nagu on tegelik energia oma liikumises.

   Kirjutades tähte A alustame me taevast mingist infopunktist ja veame juti vasakule (meespoolusele) maha. Seejärel läheme uuesti samasse punkti taevalaotuses ja veame juti paremale (naispoolusele) maha. Seejärel ühendame hingetasandil mõlemad kaldjooned. Nüüd on taevas ja maa ühendatud, kusjuures kahe maise punkti vahel eksisteerib side läbi hinge ja taeva. A on tasakaalus täht, mis toetub kindlalt kahe jalaga maale. Kaks punkti maas ja üks taevas annab mõista, et A on materiaalse ülekaaluga. Proovige hääldada ühtlase tooniga A E I O U Õ Ä Ö Ü ja jälgige oma keha. Mis kõrgusel milline häälik vibreerib? Mida madalamal on võnkumine, seda materiaalsema (maalähedasema) tähega tegemist on. Mõelge sõnadele, mis algavad A-ga ja proovige nendes leida ühine algne side.

   Kirjutades tähte E,  loome püstsideme taeva ühest punktist maa ühe punktiga. Seejärel ühendame taevalaotuses meesteilma naisteilmaga, sama teeme ka hingetasandil ja materiaalsel tasandil. Vaadeldes taevast, hinge ja maad, on kõik tasandid omavahel tasakaalus ja omavad võrdset tähtsust. Külgsuunast vaadeldes on seda tähte vasakule ehk meesteilma poole lihtne pikali lükata, naisteilma poole aga raske. See annab mõiste, et selle tähega hakkavad sõnad otsivad tuge meesteilma poolt.

   Täht I on üheselt mõistetav iseolemise energia kandja. Ta toetub iseendale ja hoiab pühaduses oma tähtsust. Kui teda väiksemaks teha (i), siis tema tähtsus ehk algidee säilib tähena/punktina tema kohal.

   Täht O on täiuslikkuse sümbol, mille keskpunkt asub hingeterritooriumil, meeste- ja naisteilma piirimail ehk eikellegi maal. See on olemise energia kandja, mis tasakaalus olles näeb/tunnustab kõike olemasolevat võrdselt.

    Täht U on tähtedevahelise sh. ka ruumide(dimensioonide)vahelise värava võti. Tulles taeva ühest punktist alla mateeriasse, puudutame korraks sujuvalt maad (saame materiaalse tõlgenduse) ja kulgeme seejärel taevalaotuse teise punkti. Kirikute võlvkaared teenivad sama eesmärki, seda küll tagurpidi tehes ehk inimese psüühikat lõhkudes. Võlvkaared on värava võti taevaste jõudude jaoks, et neil oleks võimalik kontrollida mateeria erinevaid sõlmpunkte. U on uks jõudimensiooni.

   Õ on teel igavese täiuslikkuse poole. Horisontaalne poolitatud lõpmatuse sümbol täiuslikkuse kohal häirib tähe O sisemist tasakaalu ja „sunnib“ hingetasandi keskpunkti kõrgemale tõusma ehk ülenduma. Siit saame ka aimu, miks õnn on pidev töö endaga.

   Ä Ö ja Ü on A O ja U taevastesse kõrgustesse pürgivad teisendid ehk nn. ülitähed, kes otsivad infot/energiat endast kõrgemal olevatelt tähtedelt.

   Sõnad äbar, äge, ähkima, ähmane, ähvardus, äi, äike, äiu, äke, äkiline, äkki, ämblik, ämm, äng, äpardus, ära, ärev, äri, äär annavad meile tervikuna tunde kohaliku reaalsuse (tähe A) lammutamisest ja põgenemisest kõrgemale, äraolevale tasandile.

    Öeldis on tegemise/tegutsemise tasand ja eeldab liikumist/liigutamist. See tähendab, et oma sisemises täiuses olev O saab ülendust läbi tegutsemise. Sellest momendist, kui täius O ennast ülendama hakkab, saab temast ÖÖ, ta peab suunduma pimedusse, et seda valgustada.       

   Sõnad  üdi, üha, ühe, ühendav, ühtlane, ülal, üle, ülem, ülemus, ülbe, üli, üllatus, ümar, ümber, ürgne, üritus, ürp, üsk, üsna, ütle, üür annavad meile tervikuna mõista tähe U kaksikvenna Ü ürgset püüdu üksikuna ümaralt ja ürgselt üle ürituse olla.

   Täishäälikute asukohta ilmakaarte suhtes saate vaadelda skeemilt.

 

Näiteks O asetseb ilmakaarte keskel, null- ehk alguspunktis (võtmeks sõnad on, olen).

   Täht E asetseb kirde ja ida vahelisel alal ja kattub sissesünnikanaliga (võtmeks sõnad elu, ema, ega, eitus ja ehitamine – uue elu ehitamise käigus tuleb aegunud mittekohased arusaamad lammutada).

   A asub kagu ja lõunavahelisel alal kella 11 tsoonis. Võtmesõnaks materiaalse tasandi armastus ehk materiaalne küllus – kattub osaliselt seksuaalenergiaga, mis moodustab inimese energiast üle 80%.

    Lõunasse jääv I on kõige valgustatumas tsoonis ja annab märku sellest, et iseolemine on väljastpoolt kõigile näha. Siit ka isa (isase) tegude sirgjoonelisus, otsekohesus, ühesus ja läbinähtavus.

   Ä asub edela ja läänevahelisel alal. Vaadake, millised Euroopa suuremad äritegevuses saadud tulude hoidlad (pangad) selles ilmakaares asuvad, miks asub  näiteks Vatikan Ä ja I vahel?

   Ö asetsemine lääne ja loode vahelises alas kattub inimese V ja VI tšakra vahelise kõrgusega. Sellel kõrgusel on nägu ehk illusioonid. Ööpimedus haihtub, kui laseme enda sisemisel minal oma teed valgustada, kui taipame, et me ise oleme valguse kiirgajad.

    Õ asub põhjas ja seostub kristalliseerumisega. Ühendage tähe O keskpunkt mõttes tema kohal oleva lainelise katusega ja hakake saadud kiire otsa mööda lainet edasi-tagasi nihutama. Kiire teine ots sisestab sündmused mälukristalli. Õpilase ja õpetaja omavaheline suhtlemine on sisuliselt sama toiming.

   Täht Ü asetseb ida-lääne teljel kummuli liikumises, lükates eesmärgi nimel nagu sahk kõik ettejääva omalt teelt. Ülbus on otsetee idast (sünnist) läände (surma). Üdi ja üsk on algteadmiste/energiate pagas, mis on kättesaadav igal ajamomendil. Üsk on ema kaitse all, üdi aga isa kaitsega (luuga) ümbritsetud.

   U on ainuke täht, mis asetseb vertikaalteljel. Telg läbib tähte O ja annab sellega mõista, et usk toimib läbi oma olemasolevate teadmiste. U avab ja hoiab lahti vertikaalkanali, mille kaudu toimub infovahetus teiste ruumide ja võnketasanditega.

   Täishäälikud on võrreldavad aineehituses käsitlevate aatomite tuumadega, mille ümber tiirlevaid elektronidest kaaslasi võib võrrelda kaashäälikutega. Tuum on selles suhtes avatud, et ta võib endaga liita või endast vabaks lasta enda ümber tiirlevaid kaaslasi. Seega hääldatakse ka täishäälikuid lahtiste huulte ja lahtise hingetoruga. Kaaslaste lahkumisel tuuma ümbert toimub nende start erinevatelt stardiplatvormidelt. Proovige hääldada erinevaid kaashäälikuid ja vaadelge, kas nad stardivad kurgust, keelelt või huultelt.

 

   G on kõige hingelähedasem ehk tuumale kõige lähemal olev kaaslane, mille täiuslikkuseni on vaid üks samm. Kui vaadelda G graafikat, siis horisontaaljoon hingetasandil iseloomustab hingelisuse ülekaalu, naispooluselt on aga side taeva ja hingega katkestatud. Ta annab mõista, et tõde tuleb otsida seestpoolt, hingesügavustest. Huvitav on see, et selle tähega algavaid sõnu on vähe ja enamiku sõnade mõistegi ulatub lähiminevikku. See vihjab sellele, et on aeg hakata hingeväärtustega rohkem tegelema.

   Gaas on mateeria hõljumine õhus ehk hingetasandil.

   Gasell oma graatsilisuse ja liikumise kergusega/õhulisusega tuletab meile meelde unistuse hingevabadusest.

   

   H on hingepeegel, kus kaks eraldiseisvat isikut on seotud hinge tasandil. Tagasipeegeldus hingest toimub püstsihis vaatamisel, kui üritad maalt taevast vaadelda või siis olles taevas, vaadelda, mis maal toimub. Samamoodi toimub peegeldus ka rõhtsihis, kui hingetasandil seotud kaks isikut teineteist vaatlevad. Hirm on hea ja halva peegeldus ja annab meile mõista, et hea ja halb on seotud hingetasandil. Kui hea (valgus) ja halb (pimedus) kokku segada ehk nende vahelt hirm eemaldada, saame halli hõbedase tooni.

    Huul on hinge kõige  välisem materiaalne värav. Kinnise hingega inimesel on huuled kitsad nagu triibud, liiglõtvunud hingega inimesel aga on huuled nagu väljapoole rulli keeratud (nn. rullnokad).

   Hääl on sisevibratsiooni materiaalne väljapaiskamine, mis loob suhtluskanali teiste ruumide ja tasanditega. Häda ja hävingu korral huilatakse ja hüütakse  appi.

   Hapnik ja hape, sealhulgas ka hapu on liigmateriaalseks muutunud hingesidemete hävitaja/lammutaja. Hävitaja on ka häbi, mis on uhkuse nähtav pool. Häbi „ tirib“ liigmateriaalseks lastud hingesideme (kui H keskmine osa alla tuua, saab temast U) uuesti tema algsesse kohta tagasi.

   Hobune on hingeenergia valvur-ladu. Kui inimene teeb õppimises vea ja tema hingeosa seetõttu lahkuma peab, siis hobune võtab selle hingeosa enda sisse ja jääb ootama, millal inimene oma vea teadvustab. Seejärel tagastab ta hingeenergia omanikule. Tagastamine toimub hobuse silmade kaudu omapäraste plasmajugade näol.

 

   J on side/sild naisteilma vaimsest tasandist meesteilma seksitasandisse. Ta annab võimaluse asjale midagi uut juurde liita, et see oleks uudne ja seega ka vaieldav. Eesti keeles puudub J kõrval E (Jeesus on eestlase jaoks võõrmõiste) I ja Ö. See tähendab, et Ema, olles ise naine, vajab ainult isa tuge. Samas on isa nii tasakaalus/puhas, et lisaenergia sissetoomine J kaudu on mõttetu (kõik libiseb mööda I külgi alla). Pimedusest Ö info tassimine J kaasabil on mõttetu, seetõttu puudub ka sõnatüvi .

   Vaadeldes sõnadegruppi ju, on algselt tegemist kahtlusega, andes samas endale aega terade sõkaldest eraldamiseks. Siin tassib J infot ruumidevahelisest tähest U. Kui see info on hirmutav, siis saab sellest jubedus, mis judinana teie selgroogu läbides teie elu põhimõtteid raputab. Juuksed on kõrginfo vahendajad, samas ka selle info materialiseerijad ja puhastajad. Sama teevad ka juured, vahe on vaid selles, et juuksed võtavad infot ülemisest taevast (armastus), juured aga alumisest taevast (jõud).

   Juuni on kosmilise aasta viimane kuu, juuli aga esimene kuu. Viimasel kuul (juunis) edastatakse süstematiseeritud info aasta jooksul toimunud sündmustest kosmilisse andmepanka. Uued infopaketid/soovitused edasiseks tegutsemiseks edastatakse Maale juuli kuu jooksul. Kosmiline kalender koosneb 13 kuust, kuu kestvuseks on 28 päeva.

   Jõud on robustne selles mõttes, et teda saab rakendada kus iganes. Meile vastuvõetamatus vormis saab temast jõledus.

   Jõgi on säng/kanal, mille kaasabil toimub info koondamine suurpanka ehk infomerre. Meres toimub meresoolade vahendusel info kristallisatsioon. Peale info eemaldamist jõeveest suunatakse infokandja (vesi) päikese ja tuule kaasabil ülemiste sfääride kaudu vihmana maismaale tagasi.

     on algselt info võtmine seisakuenergiast. Tardunud elu jää kujul aitab lahti mõtestada sõna jääma. Järglane annab mõista, et esivanemate tasandil täiustatud teadmised jäävad seisma sellest momendist, kui esivanemad surevad. Järglase ülesanne on neid teadmisi oma tasandilt lähtuvalt edasi arendada.

  

   K  on info väljapaiskaja.  Ta loob rõngakujulise välja, mis aktiveerib sisu jõuga, annab sellele kiirenduse ja konkreetsuse. Konkreetsus ehk ühesus on meeste maailm. Küsimused kas, kes, kus, kuidas eeldavad ühest, konkreetset vastust.

   Vaadeldes K graafikat (vaata lisatud joonist), näeme, et emotsioonid kui jõu summutajad, välistatakse. Energia peegeldamise ja murdmisega samast tasapinnast toimub energia „lahjendamine“. Sellega saavutatakse info jäävus, info intensiivsus aga väheneb iga peegeltahu läbimisel kahekordselt.

   Köhimine on hinge füüsiline puhastamine kõikvõimalikust saastast (liigsetest emotsioonidest). Kui sisenete oma hingega mingisse teile vastuvõetamatusse emotsioonide virvarri, või kellelgi õnnestub oma korrastamata hingeelu teisse sisestada, tabab teid ootamatult köhahoog.

   Kui sisenete oma mõtetega teie jaoks räpase mõtteviisiga isiku mõttevälja või õnnestub temal teisse oma mõtteid süstida, võib teil ootamatult tatt voolama hakata. Kurku valgudes annab organism kõdiga/kihelusega käsu köhima hakata. Tatt on ajusüsteemide puhastusvahend.

   Kuldlõige on kosmilise geomeetria materiaalne väljendus. Proovige kirjatähed joonestada kuldlõikes, kus tähe kõrguseks on 1,618 ühikut ja laiuseks üks ühik. Erandiks on siin M, mille kõrguse ja laiuse suhe on 1. Tunnetage, kuidas iga tähe joonestamise ajal teie olemine jõulisemaks ja selgemaks muutub.

   Kuningas on unelmate tipp. Selle sõna tüvi on uni ja jõuga aktiveerija tema ees on k. Siit saame tuletada, et kuningas on hierarhia tipp ja ta saab endale lubada unistustes olemist.

 

   L on meesteilma puhtmateriaalne tasand. Tulles taevast maale, liigutakse mööda maad suunaga naisteilma ja sinna ka jäädakse.

   Lõuna on ilmakaar, kust tuleb külluslik energia. Võid lõpmatuseni lamaskleda, laiutada, lesida, lisa nõuda, lubada enesele elu seljas liugu lasta, lobiseda, logiseda, loid ja loll olla, loobuda ja loota. Siis kui päike loojub, on vaja üles tõusta ja ise midagi looma hakata.

   Loom on täiusliku loomingu materiaalne kehastus. Liha on ihast toitumine. Vabaduse ihkamise mittetäitumine loob vihkamise. Vihkamise tasakaalustaja on liha. Lihahimu on tahtmine, et keegi teie olemise mõnusaks teeks, teid vihast vabastaks. Mida suurem on vihkamise energiaväli, seda rohkem liha süüakse.

   Lammas on rohusööjatest kõige materiaalsem. Mida materiaalsem ollakse, seda rohkem kardetakse endast kõrgemal asetsevaid tegelasi. Mida suuremad on hirmud, seda paremini lambaliha maitsema hakkab, seda tihedamini ja suuremaid portse seda liha süüakse. Miks tahab religioon inimesi lambakarjana näha?

   Lõvi on kaslaste kuningas, oma tasandil vabaduse väljateeninud isik, hierarhia tipp. L-lamamine, õ –õpetamine, v-valitsemine, i –iseolemine. Kass on vabaduse dimensiooni esindaja.

   Löömine on püüe surnud ringist välja saada, materiaalsel tasandil vaadeldes aga kiire purustav liigutus. Liigses valguses olnu hakkab varem või hiljem igatsema ööd. Lapsed, kellele kõik materiaalne võimaldatakse, saavad hiljem materiaalsete väärtuste lõhkujaks selleks, et teised väärtused ei häviks. Kui nendelt küsida, miks nad nii hirmsasti lüüa ja lõhkuda tahavad, vastatakse, et kuidagi kergem ja vabam on peale seda olla.

 

   D on täiusliku rõhutatud ehk iseteadva naiselikkuse täht (esindajaks võiks valida sõna daam), mis tekib terviklikkuse poolitamisest ja selle naispooluse nähtavale toomisest ehk rõhutamisest. Kuna tähe joonistamisel lõpetame nii vertikaaljoone kui poolkaare joonistamise materiaalsel tasandil, siis on tegemist materialiseeritud ehk silmaga nähtavast mõistest. 

   Eesti keeles D-ga  algavad sõnad algselt puuduvad (tänapäevased olemasolevad  D-ga algavad sõnad on kõik võõrsõnad). See näitab, et duaalsüsteemis ei saa naispool üksi eksisteerida.

   Kuna naispoolus on kõige olemasoleva summa (paljusus), siis kasutatakse eesti keeles mitmuse koostamisel sõna lõpus tähte D.

   Oluline koht on D-l täpsustavate sõnade koostamisel, kus vastust otsitakse olemasolevast ehk naispooluse infoväljast (mida, keda, seda, kuidas, mööda teed, mõõda seda jne).

   Doonor on enda täiuslikkuse lõhkuja. Veredoonorluses antakse osa oma hingestatud armastusekandjast ehk verest teise inimese (enamuses võhivõõra) käsutusse. Selle tagajärjel saab teie verd saanud (energeetilisel tasandil verd joonud) isik teie hinge märkamatult sisse pugeda ja sealt teie hingeenergiat näpsata. Efekt on selles, et teie verd saanud isiku elujõud kasvab teie arvelt (haige tervenemise tegelik põhjus), aga veresidemete kaudu olete edaspidi temaga seotud. Ei tea kust tulnud imelikud probleemid, mida teie arengutasandilt lähtuvalt tegelikult lahendada vaja poleks, ronivad teie sisse just teie verd saanud isiku kaudu (teie sisemine sära tuhmub liigreostuse tõttu ja selle tõttu, et teie tegutsemise jõudu ehk hingejõudu saab kasutada keegi teine). Vere endast äraandmine tekitab ajutise kergendustunde, sest selle kaudu annate ära ka osa lahendamata probleeme. Kui probleemide algpõhjusest aru pole saadud, tõmbab inimene ise õppematerjali endasse tagasi ja lisaks enda probleemidele võtate ka teie verd saanud isikute probleemid enda kanda. Tekib vajadus ikka ja jälle oma verd anda (sõltuvus), et kasvõi ajutiselt kergem/lahedam  oleks.  Niimoodi toimub meditsiini kaasabil isikute alandamine ehk lambakarja tootmine.

   Organite doonorlus võrdub enda sandistamisega. See on sama, kui teie lauaarvutil mingi moodul välja võtta. Need elu koosseisu kuuluvad ülesanded, mille läbiarvutamisega see moodul tegeles, jäävad lahendamata ja kanduvad karmavõlana teie järgmistesse eludesse.

   Dollar on naisenergia täiuslik mahamüümise vahend. D-naispoolus, O-täiuslikkus, LL-topeltlömitamine, A-hinge madalaim ja jõulisim tasand, R-vaimsete teadmistega aktiveerimine hinge kaudu ja naiste tööjõule toetumine.

 

   B on naispooluse kõrgenergia materialiseerimine hingetasandisse ja seejärel materiaalsesse tasandisse.

   Baaris toimub alkoholi eeterliku energia manustamine hingetasandisse. Seejärel, kui hing joovastub (alkoholist kui armastajast on end täis joodud ja armujanu kustutatud), kandub alkoholienergia kui looduslik naisenergia esindaja füüsilisse tasandisse ja teeb sellest kehast vedela sülditaolise kaootilise ehk juhitamatu massi. Kes selle toimingu juures kriitilise piiri ületab, on lõpuks maani täis.

    Baas on kui algenergiate ladu või siis keskus, tagala, kodu, alustala või vundament, mis on varustatud kõige vajaminevaga nii puhkuseks kui tegutsemiseks väljaspool baasi/kodu. Ta moodustab omapärase suletud territooriumi, mis on selle külastaja jaoks täis saladusi (B ülemine paun) ja üllatusi (B alumine paun) – nii, nagu naine oma täies hiilguses.

   Tähe B suletust väljendatakse grammatikas mõistega sulghäälik. Kuna ta on naispooluse esindaja, siis hääldatakse seda häälikut huulte pehmema, hingelähedasema, naiselikuma osaga.

   Bluff on B kaudu tuleva info vaimsusesse ehk nähtamatusse viimine nii, et vastane ei suudaks seda kontrollida. B –st tulev info materialiseeritakse  tähe L kaasabil, seejärel toimetatakse info läbi dimensioonidevahelise värava U  kaudu nähtamatusse ja lisatakse olemasolevale infole tähe F kaudu lisainfo, mida saab kontrollida vaid hinge (F-i keskmine rõhtpulk) ja vaimse tasandi (F-i ülemine rõhtpulk) kaudu. Et asi veelgi segasem oleks, mätsitakse info läbi viimase (teise) F-i veelgi paremini kinni . Bluffi näeb läbi isik, kelle hingeelu on korras ja kes suudab asju vaimsel tasandil kontrollida.

    Tähte B kasutatakse sõna lõpus tegevuse määramatusesse suunamiseks. B sõna lõpus annab mõista, et isik on enda tegevuses/töös, määramatus kulgemises. Näiteks saab, tahab, teeb,  läheb, sügeleb jne.

 

   P on iseolemise kõrginfo hingetasandilt jõuga väljapaiskamine, kusjuures asi edasikaebamisele ei kuulu. Sõna, mis algab P tähega, stardib materiaalsete hingeväravate ehk huulte kõige välimisemalt platvormilt, selletõttu saab ta ka suurima kiirenduse ja jõu.

   Kui teid tõeliselt närvi aetakse, siis parim vabanemine on segava info/olukorra/isiku saatmine esimesse tšakrasse, kust see hakkab kõige materiaalsemalt ehk nähtavamalt tasandilt uuesti kõrgustesse tõusma ja sügavustesse imbuma selleks, et kõik tasandid kuni selle mõistmiseni läbida.

   P tähte sõna lõpus kasutatakse selles sõnas sisalduva info sulgemiseks hingetasandile, et see hinges läbi seedida. Pea kuuldamatu häälikukombinatsioon ÕH, millega sõnalõpu P lõpetatakse, annab mõista, et asi kuulub Õppimisele Hinges.

   Paha on siis, kui teie hingest tähe P vahendusel väljapaisatud kõrginfo, mis on aktiveeritud teie hingest tähe A vahendusel tuleva ürgjõuga, vastu hingepeeglit H teie hinge tagasi põrkub ja maandub A vahendusel teie hingepõhja tagasi. Te tunnete, et teie hingel pole selle isiku suhtes, kellega suhtlete, väljundit.

   Papp on eesti keeles kolmetähenduslik:

1.     Kiriku kui väljakuulutatud jumalakoja jutlustaja/hingekarjane.

2.     Paks, pea paindumatu paber.

3.      Raha sellise tagamõttega, kus see on hingestamata.

   Kirikuteener papp püüab jätta jumalakummardajatele muljet, et ta on hingekarjasena  kõige parem jumala headuse, võimsuse ja tarkuse vahendaja. Kui vaadelda, kuidas papp sõnana kokku on monteeritud, siis näeme, et oma hingest ta rahvale midagi ei anna. Kui papp isikuna selle vastu eksib, kui ta hakkab inimestega suhtlema isiklikul hingelisel tasandil, siis tal süsteemi poolt edutamist ehk ametipositsioonil tõusmist ei tule.

   Pappi kasutatakse puhvertsooniks ehk kaitseks. Nii nagu kirikud kasutavad pappi enda ja rahva vahel, et kiriku tegelik olemus (pettus) läbi ei paistaks, et tõe hääl ja vale sumbuks, nii kasutatakse pappi ka maisel tasandil kauba kaitsmiseks või papist kastidesse pakkimiseks erinevatel eesmärkidel.

   Paps pritsis pappi on puberteediea noorte omavaheline lemmiklause. Oma veel rikkumata hingeeluga väljendavad nad energiaid nii, nagu see tegelikkuses on.

   Kui lapse ja isa hingede vahel on keegi kolmas, kes nende suhteid pingestab, aga laps mäletab veel, kuidas oli siis, kui seda pinget veel ei olnud ja ta oma hinges isa ikkagi kui iseseisvat isikut pühaks peab, siis kutsub ta oma isa ka täiskasvanuna veel issiks.

   Kui laste isa on perekonna hingest ära lõigatud kas siis rahasüsteemi poolt või isa-ema omavaheliste probleemide tõttu, siis saab isast papa. Ta on sellest hetkest hingetu raha ehk papiteenimise vahend. Kui lapsel on hingeside oma isaga pärsitud, siis hakkab laps oma isa papsiks kutsuma. Kui sama juhtub emaga, siis saab emast mamma ehk mammona teenija. Kui rahast hingeenergia eemaldada, saab sellest papp, mida on hea hingetule süsteemile kurku toppida.

 

   Põriseja R on kroontšakra ja kolmanda silma tahtepoole avaja. Kui vaadelda selle tähe graafikat, siis iseolemise kõrginfo hingetasand saab kindla toetuse naisteilmast (tähe kaldtugi). Ilmselt ongi see põhjuseks, kui paljud naised ütlevad, et mehelik nimi peab sisaldama r tähte. Naine oma alateadvusega teab, et naisteilm on kõik olemasolev ja kui mees sellele julgelt toetub (naisi ei karda), siis on ta kahe jalaga maa peal ja suuteline naiste soove materialiseerima.

   Kui täishäälikud vibreerivad keha sees, siis R paneb vibreerima pea ülemise välimise kihi, raputades lahti seiskunud energiad ja luues seega läbipääsu ülemisest taevast (loomingupoolest) tulevale infole/energiale. Näiteks ARM on hinge süvatasandi A rikastamine tähe R abiga ülemisest taevast tuleva loova infoga ja selle tulemi materialiseerimine tähe M kaudu.

   KURAT on endas oleva umbse/seisva info väljapaiskamine teise dimensiooni ehk mõistmise ruumi koos püüuga asja muuta oma hingele sobivaks ja samas tahtega asja sisu mõista (K-info väljapaiskaja, U-dimensioonide värav, R-rikastamine uue sisuga, A-hinge süvatasandil tegutsemine, T-kõrgtasandi info ühene mõistmine). Proovige lahti muukida sõnadepaari kuradi raisk. Miks valdab teid peale seda omapärane vabanemise tunne? Miks intelligentne inimene, kui ta silmini täis joota, hakkab kontrolli kadumise järel ohjeldamatult ropendama ehk selliseid sõnu kasutama, mida ta kainena kuidagi üle huulte ei suuda veeretada?

   Rikkus on oskus endast anda. Mida avatum (hirmutum) kõigele olete, mida vähem enda omaks peate, mida rohkem endast energiaid/infot läbi lasete - seda rikkam te olete.

   Rikkus teise tähendusega on enda omaks peetud rikkuse hävitamine ehk asja kasutada andmine teiste dimensioonide elanikele. Kui te kasutate materiaalseid rikkusi täpselt nii palju, kui teil tegelikult vaja on, siis teie varandust ei rikuta. Olgu selleks siis maja, auto, naine, mees või toit teie külmikus. Kui rikutakse mingi asi, siis selle kaudu, kui ohver seda asja taga nutma hakkab, vihastab, kirub või tegeleb mõne muu emotsionaalse üritusega, saavad söönuks kõikvõimalikud vampiirid, kollid, bakterid, viirused ja teised „muidusööjad“. Paraku rikkust enda omaks pidav isik ei ole veel taibanud, et need tema hingerahu häirivad muidusööjad on tema enda arusaamade peegeldajad, kes annavad talle märku, et ta ise on muidusööja.

   Rahu on oma hingerikkuste jagamine kõiksusega ehk kõigega tasakaalus olemine. Kuna kõik on pidevas muutumises, siis tuleb rahu nimel pidevalt tööd teha ehk armastada.

    Raha on hingerikkuste materiaalne mõõdupuu. Kes oma hingega tööd ei tee, see rahast rõõmu ei tunne. Umbes aasta tagasi tehti peenmateriaalne süsteem, mis kontrollib raha ekvivalenti vaimsel tasandil. Selle tõttu võib näiteks miljonäri 1000 krooni oma hingeenergiasisaldusega võrduda talumehe 1 krooniga. Raha tagaajamine on oma hingeprobleemide eest põgenemine.

  

   M  on hingetu (vaimse) maailma üleminekuvorm ehk vaheaste hingemaailma. Ta on segu kaashäälikust ja täishäälikust. Ta on nagu vees elutsev lihasööja taim ehk olend, kes on jõudnud taimetasandist bioloogilisse tasandisse, omades nii taime (vaimu) kui looma (hinge) tunnuseid korraga. Kui täishääliku avatus kulgeb läbi suu, siis M avatus kulgeb läbi nina. Nina on vaimsusele lähem organ kui suu – ta asetseb suust kõrgemal. Selle nipiga kindlustatakse tähe M tasakaal ehk elujõulisus. Selle tähe graafikat vaadeldes on tema proportsioon nii püst- kui rõhtsihis võrdne. Ta ei allu kuldlõikele (kuldlõige on kosmose põhisüsteem, kus ruumis kulgemisega haaratakse ehk süüakse ära kõik ettejääv, samas ise järjest suurenedes/paisudes), samas töötab ta kuldlõike kasuks ehk täiustab seda enneolematute sündmustega. Ta kinnitub kolme punktiga mateeriasse ja kahe punktiga taevasse – see määrab tema materiaalse ülekaalu. Seega võib tähte M nimetada kosmilise eksperimendi ehk muutuse täheks.

   Maa on kosmose jaoks omamoodi hingemaailma muudatuste katsepolügon. Tohutu liigirikkus nii mineraalideriigi, taimeriigi, putukariigi, linnuriigi, loomariigi, inimriikide ja paralleelsagedustes ning paralleelruumides koos elavate tegelinskite näol on kujundanud planeedist ühe ilusaima 7. Superuniversumis. Inimesel on au/volitus elada korraga 11. dimensioonis ehk olemisruumis (alates 2. dimensiooni 6. astmest lõpetades 12. dimensiooni 2. astmega).

   Ma (mina) on endaga ja teistega eksperimenteeriv uudishimulik tegelane. Tegutsemise ajend on algselt hingetasandilt lähtuv ja õnne taotlev. Ma lähen, ma teen, ma vaatan, ma söön, ma löön, ma armastan, ma eitan jne. on kõik tegutsemised taotlusega mingit uut hingeolukorda tekitada.

   MUUSA on uute määramatute ehk ootamatute hingeolukordade etteennustaja. M - muutus, UU - välise hingevärava läbimisel sisenemine süvahingetasandisse  või vastupidi, S - määramatus, A - lõpetus hinge süvatasandil.

   MUUSIKA annab võimaluse keskendumiseks oma ja muusika autori (ka sellele muusikale kaasaelajate) sarnasesse hingeellu. Muusika kaudu on võimalik ennast välja elada või endasse/teistesse sisse elada. Te satute S kaasabil määramatusse. I iseolemisena asetseb selles sõnas määramatuse/uudsuse S järel, seega saate te endasse (isesse) lasta uut ja värskendavat. Järgneva tähe K abil  saate te uue kogemuse endast välja elada/paisata. A selle sõna lõpus märgib eelneva kogemuse salvestumist hingeellu. Kui kogemus/elamus oli võimas, siis tunnete, kuidas teie hing hakkas helisema.

   Mees on tasakaalukuse materiaalne muutja ehk olemasolevate materiaalsete asjade ehitamise kogemustele rajanev uute, paremate, täiuslikemate asjade ehitaja. S selle sõna lõpus annab mõista, et loomise ükski tulemus pole täiuslik, et tulemi täiuslikkus on määramatus kauguses.

 

   N hääldamisel hakkab vibreerima teie kaela ja õlgade tagaosa (tahtepool). Kui M hääldamisel saab hakkama lahtise ninakanaliga, siis N hääldamisel vajame lahtist suud ja lahtist nina korraga. See näitab, et naistel kui N tähe esindajatel on ligipääs (kontroll) ka meesteilma. Naise tahe (naine on kael ja mees on pea) määrab kõik, annab elule tegeliku suuna. Kui naise õlgadel elab vaimne koormus ehk vastutus elu jätkumise eest vaimses maailmas, siis mehe õlgadel elab materiaalne koormus ehk vastutus materiaalse  elu jätkumise ees.

   Vaadeldes tähe N graafikat, siis on selles nii vaimsus kui maisus tasakaalus, samas asub ta kuldlõike süsteemis. Kaldkriips meesteilma vaimselt tasandilt naisteilma materiaalsesse tasandisse näitab, et loogikailma kõrginfo (nähtamatu süsteemsus) tuleb materialiseerida/nähtavaks teha nii, et kaks iseolevat tähte (N püstkriipsud  ehk kaks iseolijat - üks meesteilmas ja teine naisteilmas) jääks igas olukorras iseendaks ja iseenda positsioonile/kohale. Siit võib vaid oletusi teha naiste elu tegelikust keerukusest.

   Nii ja naa on vaieldavad ehk olukorra lahendusel võib olla mitmeid väljundeid. See on põhjuseks, miks naistel on vähemalt ühel vaatlustasandil alati õigus.

   Nina asub kahe silma vahel ja kipub seetõttu isikule endale märkamatuks jääma. Kui naine hakkab oma õigusi teistele peale suruma, muutuvad tema taotlused ninakuseks ja ta saab nohu. Kui mees oma nähtamatuid õigusi teistele tõestama hakkab, saab ta samuti nohu. Nohu on oma nina täistoppimine iseenese ninakusega. Vähemalt ühelt tasandilt vaadelduna.

 

   S on määramatuse nähtavaks tegemine ehk materjalisatsioon. Oma ülemise alguspunktiga kinnitub ta kosmilise andmepanga (Akasha toimikud - 11. dimensioon parempoolses maailmas. Inimese kehasüsteemi vaadeldes kattub see kolmanda silma tundepoolega) vajalikku „osakonda“. Sealt tulev info, läbides teie kehasüsteemi, saab lõpetuse jalgades hüppeliigeste vööndi tahteosas. Hüppeliigeste probleemid on seotud tahtega üle oma varju hüpata.

   Kui uss või mõni muu olend susiseb, siis püüab ta sellega teie kindlaks kujunenud süsteemi lammutada teile vigase arusaama kättenäitamise ehk nähtavakstegemise teel. Kui te hoiatust kuulda ei võta, siis salvab ta teid nii, et te võite jalutuks jääda. Teisiti öeldes niidab ta teid jalust maha sel juhul, kui teie eluliste arusaamade alustalad ehk algtõed on valed. Mida suurem vale, seda kauem pikali olete. Kui teie arusaamad on eluohtlikud ümbritsevatele isenditele/elukeskkonnale, on teil au läbi surmaväravate teispoolsuses ilma täidesaatva jõuta järgi kontrollida, kas teil ikka oli õigus.

   Suss on hüppeliigeste puhvertsoon täismateriaalsuse ja teie vahel, kaitstes teid põrutuste, külma ja mustuse eest. U selles sõnas juhib teid läbi hingeväravate soojemasse hingetsooni.

   Suss teises tähenduses märgib inimest, kes ei saa elus hakkama, kes on teiste poolt alandatud mööda maad lohistatavaks/lohisevaks isikuks. Selline inimene on võtnud aja maha ja surfab/sobrab oma hingetasandites niikaua, kuni leiab uue elumõtte. Tema jaoks ei oma materiaalsus ja vaimsus sellel ajal mingit tähtsust. Elust väsinud inimene hakkab tahes-tahtmata jalgu järele lohistama, tekitades sahinaid, mis aitavad tal puudu olevat infot kätte saada.

   Kui teine inimene on teile alatu käki kokku keeranud, sõimame me teda kuradi seaks (kurat selle sõnapaari ees loob jõuvälja). Seejuures venib siga pikaks nagu uss ja kirjapildis näeb see välja  nagu sssiga. Rõhutatud/sisistatud/sisestatud S „tassib“ teile kokkukeeratud sigaduse läbi eetri täheni I (isikut võib siin vaadelda kui puud, kus tuul sasib selle lehti), poeb isiku hinge tähe G vahendusel ja maandub tähe A kaasabil käki autori hingepõhja tagasi. Teid valdab seejärel kergendustunne.

   Saatan on ülemise taeva ehk kaose valitseja, kes ilmub siis, kui teie hingeelu on eriti sassi elatud. Tema tulekule eelneb silmipimestav valgus, mis tekib seiskunud/läppunud hingeenergia põlemisest. S – puudu oleva infokillu kohaletassimine ja nähtavakstegemine, AA – hingejõu ehk hinge süvatasandite võimendus, T – asja vaimse tasandi tähtsuse rõhutamine, A – eelneva salvestumine hingepõhja ja N – saadava kogemuse kontroll kahe vastassoolise isiku vahel ja kasutuselevõtt naisteilma maisel tasandil. Huvitav on märkida, et Urantia raamatus nimetatakse meie kohalikku universumit SATANIA-ks.

   Sigitis, sigudik ja siga on ühe tüvega. Sigitis poeb hinge ja hakkab seal oma enesetähtsusega laiutama, püüdes teile sisendada, et ainult teie mõistus on tähtis. Kui sellele liimile lähete, ei saa teist lõpuks keegi aru. Sigitis, olles ise hingeta olevus, toitub teie hingeenergiast. Paljudele hingeta olevustele on inimese hingeenergia kui narkootikum. Kui te lõpuks tühjaks olete imetud, ei jää teil muud üle, kui teisi inimesi oma üleloomulike, sigitiselt saadud tarkustega ruineerida (mõelge, miks siga ruigab kui ta näljane on) ja tekitatud kabuhirmu kaudu teistelt hingeenergiat varastada. Kui siga on puhtmateriaalne ja künnab oma kärsaga maad (taeva poole tõstetakse kärss vaid toidu küsimiseks), siis sigudik on hinge kallal urgitseja ja sigitis on mõistuse kallal urgitseja.

   Saatana sigitis külastab neid inimesi, kes religiooni survel/meelitusel on oma mõistuse, hinge ja keha jumala meelevalla alla andnud. Selle tõttu kardetakse paduusklike ridades seda olevust kõige rohkem. See on inimeseks olemise üks rängemaid õppetunde. Tundsin huvi, kuidas saatana sigitis välja näeb. Näen teda mööda maad kirde suunas roomava pooliku ämblikuna (ämblik toitub mitte keegi olemise energiast), kelle allesjäänud neli jalga on moondunud ussideks, pead väljapoole. Inimene, kes ennast mingi eesmärgi nimel on ära andnud, peab madalam kui muru olema. Enda näitamisega hoiatab saatana sigitis, milliseks võib inimene muutuda, kui ta ennast eitab. Siit saate ka järeldusi teha, miks jumalakummardajad õelaks/salvavaks/manavaks muutuvad, kui te neile oma hingeenergiat ei anna (mille paistel nad saaksid ennast kui ussid päikesepaistel soojendada).

 

   T on iseolija, kes teab oma vaimset taset (nivood). Proovige, kas leiate oma hinges jõudu, millega teda kummuli lükata. Taevas oma tähtedekanonaadiga lummab meid alati, kui taipame aega maha võtta, lõdvestuda ja teda lihtsalt vaadelda.  

  Ta (tema) tähendab vaimsuses ehk taevas (ka Maa asub taevas) tegutsevat hinge omavat (hingestatud) olendit. Kui inimene kõnnib mööda maad ringi kui zombi, siis ajab ta seosetut juttu, millest keegi aru ei saa. Tema lahkudes küsitakse sageli: „Kes see siis veel oli?“  Kui võõras satub teie teele ja vaatab teile säravate silmadega (avatud hingega) otsa, kui te leiate, et ta on eriline, siis tekib teis huvi: „Kes ta on?“  Spontaanselt ehk mõtlematult väljaöeldud sõnad või laused sisaldavad tõde palju rohkem kui me arvata oskame. Me väljendame ennast sel juhul nii, nagu on meie ümbruses ja sees olev energia ehk info tegelikkuses, seda oma mõtetega muutmata.

   Tegu on taevast tuleva info/juhatuse/idee erinevatel tasanditel võrdeline muutmine hingejõuga, mis omakorda levib läbi hingeväravate teistesse hingestatud maailmadesse. T - taevase info materjalisatsioon ehk idee, E - kolmel tasandil (maa, hing ja taevas) võrdne tegutsemine, G - sisenemine hinge, U - hingevärav.  Siit saame järeldada, et taevast muuta saavad ainult hingestatud olendid. Mida suurem on hingejõud, seda suuremaid muutusi seda kasutav olend suudab läbi viia.

   Tigu on iseolemise hingestaja, kes toitub lömitamise energiast. Kui inimene mõtleb ennast alandlikuks ja lõpuks madalamaks kui muru, ilmuvad tema aeda ja põllule teod. Meil on vaja tegutseda. Tegutsemise tagajärjed on meie teod. Kui me ennast madalamaks kui muru alandame, siis lõikame enda tegevusraadiusest ära nii hingelise kui vaimse tegevussfääri. Hirm tegutseda, sest mine tea, mis tagajärjed tulla võivad, eemaldab meid elust ja seega ka kogemuste saamisest ehk arenemisest. Selle tulemusena jääme ajast maha ja peame järjest rohkem lömitama hakkama.

   Täkk on idee ehk seemne tavahinge tasandist väljatirija ja selle endast jõuga väljapaiskaja. Naised ihaldavad seda spontaanset jõudu, mis täkuga kaasas käib, samas aga on sellest seemnest kasvav vili etteaimamatu ja ohtlik. Ometi pakub selline risk suurimat arengupotentsiaali.

 

   V- on vaimuvärav. Kui U - hingeväravana on paindlik ja ümar nagu naine, siis V on sirgjooneline, otsekohene ja paindumatu nagu mees. V toetub maha meesteilma ja naisteilma vahelisel alal ehk neutraaltsoonis. Info hankimine nii meeste- kui naisteilma kõrgspektritest käib võrdsetelt kaugustelt. Teatavasti on vaimsus külm ja hingetu neutraalne infoväli, mis on kättesaadav kõigile, kes seda taotlevad ja kes oskavad terasid sõkaldest eristada. Oskus kasvab ainult läbi tegutsemise. Selleks et tera kätte saada, on tarvis nokkima hakata. Enamik inimesi nokib teiste kallal, saamata aru, et peksavad oma nokakest teise inimese loomuliku kaitsekilbi vastu. Tõelised tulemused hakkavad ennast ilmutama siis, kui inimene taipab enda seest nokkima hakata. Nokkimist väärivad vigased arusaamad, mis vajavad veelkordset läbiseedimist. Kui te vaatlete noka kuju, siis võite avastada, et see on V tähe kujuline, paindumatu ja kalk nagu mees.

   Kui hingeilm ehk siseilm on soe, hubane ja värviline, siis vaimuilm ehk välisilm on külm, tuline, kalk, ühene, mustvalge ja tundetu.

   Vara on välisilmast siseilma tassitud naisteilmale toetuv ehk kodus naise hooldamist vajav hingestatud asjade kogum. Kui vara on liiga palju, siis kipub naine ülekoormuse tõttu selle varju jääma.

   Vara teise tähendusega on seotud ajaga. Kui vaimsel tasandil käivad asjad kiiresti, tihti ka silmapilkselt, siis hingetasandil on protsessid pikad ja aeganõudvad. Lihtsustatud mõttemudelina vaatleme kera. Selle keskpunkt on tuum ja väliskiht on vaim. Tuuma ja vaimu vaheline tegevusruum on hing.  Vara öeldakse sel juhul, kui asi pole veel küpsenud ehk täiustunud (energiaga täidetud). Teise tagamõttega öeldakse vara sel juhul, kui järgmise asjaga tegelemise algusmoment ei ole veel kätte jõudnud (teised selle asjaga tegelejad pole veel seda täiustanud sellesse staadiumisse, et see teile üle anda). Aeg on hingeenergia kogum, mis kulub asjade hingestamiseks ehk hingeenergiaga täitmiseks. Kui teete oma tööd hingega ja nautides, olles täiega asja sees, siis on aja vool takistamatu ja märkamatu. Hingestatud tegutsemises saab hommikust märkamatult õhtu. Asjade hingestamine on asjade sisepingete mahavõtmine ehk kodurahu loomine, kus kõigil keras (kodus) elavatel energiatel/elanikel on oma koht ja ülesanne, kus nad tunneksid end tähtsate ja vajalikena. Kui mees hingestab asju materiaalsel tasandil ehk püüab luua masinat, milles kõik vidinad oleksid harmoonias, optimaalse kuju ja suurusega, siis sama teeb naine kodus oma hingesoojusega. Asjade purunemine on otseses sõltuvuses sellest, kui palju on nende loomiseks ja hooldamiseks kulutatud aega.

   Kindlasti olete märganud, et aega jääb järjest vähemaks. Masstootmine on viinud olukorra selleni, et me kipume hingestamata asjade ehk rämpsu alla mattuma. See olukord sunnib üksikisikut põgenema siseilma (me siseneme sisemisse aega), kus tal on võimalik toota täiuslikemaid asju, mis tagasisidena, kui asi valmis saab, pakub nii silmale kui hingele rõõmu. Mida täiuslikum asi, seda väiksem on asjade hulk.

 

      Vesi on vaimuväravatest tuleva info salvestaja hingeilma süsteemi kolmele tasandile. Ta on kui tööriist või vahend võimaldamaks hingeelu (hiina ilmakaarte süsteemis on ta üks algelementidest). Oma jäikuses (olles jää), voolavuses või auruna (pilvena) olemises on ta rakulise tasandi kompuutri lahutamatu koostisosa. Keemia tasandilt vaadeldes koosneb ta kahest vesiniku aatomist ja ühest hapniku aatomist. Vaimselt tasandilt vaadelduna on vesinik ürgenergia, hapnik aga lammutaja. Materiaalse tasandi looming (hapnik) koosneb olemasoleva lammutamisest ja ümberpaigutamisest selleks, et vanast uut teha. 

   Viga on vaimselt tasandilt sissevõetud uue info kiirustamise tõttu tekkinud väärtõlgendus. Kui vaimsele infole ei ole pühendatud piisavalt aega, et see hinges laagerduks ja inimese olemasolevas arusaamade terviksüsteemis oma kindla koha ja kasutamise otstarbe leiaks, läheb saadud uus info olemasolevaga vastuollu. Kui eelnevalt on isiku arusaamade süsteemsus korrastamata, siis uue info sisestamine sellesse süsteemi teeb olukorra veelgi segasemaks. Tavaliselt aitab siin kogu krempli metsa saatmine ehk olemasolevatest arusaamadest loobumine.

   Vägi on kogu hingest tuleva armastuse (ä kaasabil) sisendamine teise isiku hinge (g kaudu), kusjuures see teine isik on ainuisikuline (sõna lõpus olev i). Infot, kuidas seda teha, saadakse sõna alguses oleva tähe v kaudu. Kuna naised saavad vaimset infot kätte kümneid kordi paremini kui mehed, siis on vägi naiste kaudu tulev. Mees, kui ta ei blokeeri naiselt tulevat armastust, kui ta võtab selle tingimusteta vastu ja ei muuda sellesse väesse pandud naise unistusi, saab selle väe juhtijaks ja jõuga aktiveerijaks ehk väejuhiks. Siin peitub vägevate meeste saladuse võti. Kui mees hakkab endale vastu rinda taguma ja seda naist eitama, kes talle väe andis, suunab naine varem või hiljem oma väe kellegi teise teenistusse. Kui mees teist väe kanaldajat endale ei leia, kuivab ta kokku või hakkab väge otsima asendusainetest (näiteks alkohol, narkootikumid, lõbumajad, ekstreemsport jne).

   Väekoht on emakese Maa hinge üks väljundkanalitest, mille kaudu Maa suhtleb vaimsete infoväljade vahendusel teiste hingestatud maailmadega. Kui inimene ei ole seda kohta oma tegevusega reostanud, saab ta võimaluse ennast selle kanali kaudu, olles selle sees, kõiksusega harmooniasse viia, kõigi hingestatud maailmadega sõbraks saada ja nende väge kasutada. Kirikute ehitamine väekohtadesse on olnud orjandussüsteemi üks alatumaid nippe inimeste allutamiseks/alandamiseks.

   Võnge on liigse info/energia väljapaiskamine, selle  läbistamine kõigest olemasolevast tähe n kaasabil, seejärel sisendamine hingeilmadesse ja lõpuks tähe e kaudu võrdselt kasutada andmine nii materiaalsele, hingelisele kui vaimsele tasandile.